Sign In

 Għotjiet ta' Manteniment lill-Istudenti

NOTA: Għal skopijiet ta’ ċarezza, termini li jirreferu għal ġeneru wieħed huma inklużi f’dan id-dokument.  Fejn ir-riferenzi jindikaw ġeneru wieħed, id-dokument għandu jiġi mifhum li qiegħed jirreferi għall-ġeneri kollha.

 

Agħfas HAWN biex tapplika​​

 

Ħarsa Ġenerali

 

L-iskema ta’ Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti hija skema mnedija mill-Gvern ta’ Malta u hija maħsuba għal studenti li jagħżlu li jkomplu jistudjaw f’edukazzjoni ogħla.  L-iskema tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti topera taħt sett ta’ regolamenti u l-A.L.308 tal-2016 li jiddetermina l-eliġibbilta’ tal-istudenti.

 

Applikazzjonijiet onlajn għall-Għotjiet ta' Manteniment lill-Istudenti għandhom jintbagħtu kull sena fil-bidu tas-sena akkademika.

 

Ma jsirx aktar proċessar ta’ applikazzjonijiet wara l-aħħar ta’ Ġunju.

 

Stipendji u Għotjiet

 

L-Għotjiet ta' Manteniment lill-Istudenti jinkludu l-Għotja tal-Bidu, l-Għotja ta' Darba, l-istipendju, li jitħallas b'lura kull erba' ġimgħat, l-Għotjiet Supplimentari u l-Għotja tal-Ġenituri Waħedhom.  L-istudenti li japplikaw għall Għotjiet ta' Manteniment lill-Istudenti qabel l-aħħar ta' Novembru tas-sena akkademika jirċievu l-ewwel stipendju b'lura f'Diċembru, f'każ li jkunu ikkonfermaw l-applikazzjoni onlajn tagħhom.  Applikazzjonijiet li jidħlu tard jiġu ikkunsidrati għall-Għotjiet ta' Manteniment lill-Istudenti mid-data ta' meta jidħlu.

 

Għal aktar tagħrif dwar l-Għotjiet Supplimentari ikklikkja hawn.

 

Studenti li twieldu barra l-Unjoni Ewropeja li m’għandhomx e-ID u Każijiet Speċjali

 

Student li ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropeja, u dawk li għal xi raġuni jew oħra ma jistax ikollhom kont tal-e-ID għandhom jikklikkjaw fil-ħolqahttp://education.gov.mt/mt/Pages/SMGBStipends/SMGB-Studenti-Barranin-jew-Kazijiet-Specjali.aspx)   u jniżżlu kopja tal-applikazzjoni.  Din għandha tiġi ipprintjata, mimlija   u mgħoddija personalment, flimkien mad-dokumenti meħtieġa, fl-Uffiċċju tal-Bord tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti, Kamra 207, Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, Triq l-Assedju l-Kbir, il-Florjana.

 

L-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti jiġu kreditati direttament fil-kontijiet bankarji li l-istudenti jiktbu fl-applikazzjoni onlajn.  Hija ħaġa importanti li n-numru IBAN li jiddaħħal fl-applikazzjoni jkun attiv u korrett, sabiex jiġu evitati komplikazzjonijet meta l-flus jgħaddu fil-kontijiet bankarji tal-istudenti.

 

Il-Bord ta’ Manteniment lill-Istudenti jirriserva d-dritt li jitlob aktar dokumentazzjoni, jekk dan ikun ta’ għajnuna għall-Bord biex jilħaq deċiżjoni dwar ċerti każijiet.

 

L-Applikazzjoni Onlajn

 

L-applikazzjoni għall-Għotjiet ta’ Manteniment hija waħda onlajn, u tieħu madwar 10 minuti biex timtela, jekk l-istudent ikollu d-dokumenti meħtieġa kollha. 

Wara li tkun intbagħtet, l-applikazzjoni flimkien mad-dokumenti jiġu ċċekkjati minn membri tal-istaff tal-uffiċċju tal-istipendji rispettiv.  Meta applikazzjoni tiġi approvata, l-istudent jirċievi istruzzjoni fuq l-ijmejl biex j/tikkonferma l-applikazzjoni tiegħu/tagħha.  B’hekk id-dettalji tal-istudent/a jiġu inklużi fil-proċess tal-ħlas.  Il-ħlas tal-istipendji jista’ jieħu sa 6 ġimgħat sakemm jiġi kreditat lill-istudent/a. 

 

F’każ li applikazzjoni onlajn tintbagħat b’informazzjoni nieqsa jew mhix korretta,  din tiġi mibgħuta lura biex tiġi emendata mill-istudent/a.  F’każijiet bħal dawn, l-applikazzjoni tibqa’ pendenti sakemm l-istudent’a j/terġa’ j/tibgħat l-applikazzjoni b’informazzjoni eżatta u korretta.   Il-Bord tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti jirriserva d-dritt li jirrifjuta applikazzjoni jekk tingħata informazzjoni ħażina mill-istudent/a jew jekk l-istudent/a ma tipprovdix l-infomazzjoni mitluba.

 

Noti Importanti:

 

 a.     Studenti li jibagħtu l-applikazzjoni wara l-aħħar ta’ Novembru tas-sena akkademika jiġu kkonsidrati għall-eliġibbilta’ għall-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti mid-data meta jibagħtu l-applikazzjoni onlajn tagħhom.

 

b.    Studenti jistgħu jemendaw l-applikazzjoni għall-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti sal-aħħar ta’ Ġunju ta-sena akkademika.  Ma jsir l-ebda tibdil u proċessar wara l-aħħar ta’ Ġunju.

 

c.    L-istudenti għandhom id-dritt li jikkontestaw deċiżjoni quddiem il-Bord tal-Għotjiet ta’ Manteniment lil-Istudenti, jekk iħossu li xi ċirkustanzi għandhom jiġu assessjati mill-Bord.  Il-Bord jirriserva d-dritt li jiċċekkja informazzjoni li tingħatalu, u jista’ jitlob aktar informazzjoni  u/jew dokumenti biex ikun jista’ jilħaq deċiżjoni dwar każijiet partikulari.

 

d.      Il-Formoli kollha tal-Gvern huma suġġetti għal monitoraġġ u assessjar mill-Better Regulation Unit fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni għal regolamentar aħjar fi ħdan is-Servizz Pubbliku.

 

e.      Il-Bord tal-Għotjiet ta’ Manteniment lil-Istudenti jirriserva d-dritt li jista’ juża, jżomm u jaqsam data ta’ natura personali jew ta’ xorta oħra, li l-istudenti jkunu taw fl-applikazzjoni tagħhom, għal skopijiet ta’ proċessar tal-applikazzjoni biex tiġi determinata eliġibbilta’ futura tal-istudenti, b’konformita’ mar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data, Artiklu 6 (b), u għal skopijiet ta’ ġbir ta’ statistika.