Sign In

Ħarsa Ġenerali


NOTA: F'dawn il-paġni ta' informazzjoni, għal skopijiet ta’ ċarezza, ġew inkużi termini li jirreferu għal ġeneru wieħed.  Fejn ir-riferenzi jindikaw ġeneru wieħed, dawn il-paġni għandhom jiġu mifhuma li qegħdin jirreferu għall-ġeneri kollha.


L-iskema ta’ Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti hija skema ipprovduta mill-Gvern ta’ Malta lil studenti li qegħdin jattendu f’istituzzjonijiet Post-Sekondarji u Terzjarji.  L-iskema tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti topera taħt sett ta’ regoli u linji gwida u mal-Liġi Sussidjarja 605.06, li jiddeterminaw l-eliġibbilta’ tal-istudenti.

L-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti jinqasmu fuq seba’ friegħi:


a.  L-Għotja tal-Bidu

(ikklikkja hawn​ għal informazzjoni aktar dettaljata dwar l-Għotjiet tal-Bidu, l-Għotja ta’ Darba u l-Istipendji)


b. L-Għotja ta’ Darba

(ikklikkja hawn​ għal informazzjoni aktar dettaljata dwar l-Għotjiet tal-Bidu, l-Għotja ta’ Darba u l-Istipendji)


ċ. L-Istipendji

(ikklikkja hawn​ għal informazzjoni aktar dettaljata dwar l-Għotjiet tal-Bidu, l-Għotja ta’ Darba u l-Istipendji)

 

d.  L-Għotjiet Supplimentari

(ikklikkja hawn​ għal informazzjoni aktar dettaljata dwar l-Għotjiet Supplimentari)

 

e.   Il-Benefiċċju għall-Ġenituri Waħedhom

(ikklikkja hawn għal informazzjoni aktar dettaljata dwar il-benefiċċji għall-Ġenituri Waħedhom)

 

f. L-Istipendji Speċjali tas-Sajf

(ikklikkja hawn​ għal informazzjoni aktar dettaljata dwar l-Istipendji Speċjali tas-Sajf u l-Ħlas Parzjali tal-Paga minima)


ġ. Ħlas Parzjali tal-Paga Minima

(ikklikkja hawn​ għal informazzjoni aktar dettaljata dwar l-Istipendji Speċjali tas-Sajf u l-Ħlas Parzjali tal-Paga minima)

 

L-Applikazzjoni Onlajn

education.gov.mt/studentsgrants u jużaw l-e-ID u l-passwerd.

Aktar tagħrif dwar il-kont tal-e-ID jista' jinkiseb mill-paġna https://www.servizz.gov.mt/en/Pages/Identity_-Citizenship-and-Immigration/National-Identity/Identity-Management/WEB082/default.aspx 


Studenti li ġew promossi fil-kors tagħhom, u studenti li qegħdin jagħmlu sena estiża jew sena addizzjonali għandhom jużaw il-kont tal-e-ID u jaċċessaw l-applikazzjoni li tkun diġa' mimlija fis-sit education.gov.mt/studentsgrants, u jikkonfermaw id-dettalji murija.

L-applikazzjoni onlajn għall-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti trid issir kull sena akkademika.

L-istudenti jkunu jistgħu jemendaw l-applikazzjoni onlajn tagħhom għall-Għotjiet ta' Manteniment lill-istudenti sal-aħħar ta Ġunju tas-sena akkademika rispettiva.Ma jsirx ipproċessar ta’ applikazzjonijiet wara t-30 ta’ Ġunju 2022.


Il-Ħlastal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti


L-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti jitħallsu direttament fil-kont bankarju li l-istudent ikun ipprovda fl-applikazzjoni onlajn, wara li l-Uffiċċju tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti jirċievi konferma tal-attendenza tal-istudent mingħand l-istituzzjoni edukattiva u wara li l-istudenti jikkonfermaw l-applikazzjoni onlajn tagħhom.

Studenti li ma jikkonfermawx l-applikazzjoni onlajn tagħhom ma jistgħux jingħataw Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti.

Ma jsirx proċessar ta’ applikazzjonijiet onlajn wara l-aħħar ta’ Ġunju 2022.

.

Twaqqif tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti

Studenti li jirriżenjaw mill-kors ta’ studju tagħhom, għandhom jinfurmaw mill-ewwel lill-Uffiċċju tal-Istipendji u/jew l-Istituzzjoni edukattiva permezz ta’ ijmejl jew ittra fi żmien ġimgħa mir-riżenja tagħhom.


Studenti li (a) jirriżenjaw; (b) jabbandunaw; (ċ) ma jkomplux l-istudji tagħhom, jistgħu jintalbu jirrifondu l-Għotja ta’ Darba jew parti minnha, u/jew parti mill-istipendju li l-istudent ikun irċieva wara l-aħħar ġurnata li jkun attenda.


Studenti li jattendu l-Universita’ ta’ Malta u li jabbandunaw il-kors ta’ studju tagħhom u li ma jagħtux nota ta’ riżenja jintalbu jirrifondu l-istipendju, l-Għotja tal-Bidu u l-Għotja ta’ Darba, inkluża dik Supplimentari.

 

Korsijiet Ġenerali, Preskritti jew ta’ Prijorita’ Għolja

Korsijiet li jistgħu ikunu eliġibbli għall-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti jistgħu jiġu klassifikati bħala Ġenerali, Preskritti jew ta’ Prijorita’ Għolja. 

Studenti li l-kors ta’ studju tagħhom jiġi klassifikat bħala Preskritt jirċievu rata ta’ stipendju ogħla kull 4 ġimgħat, u rati differenti tal-Għotja ta’ Darba u l-Għotja Inizjali. Studenti li jattendu kors ta’ Prijorita’ Għolja jirċievu Għotjiet ta’ Manteniment ogħla minn dawk li qed jattendu korsijiet Preskritti.

Il-klassifikazzjoni tal-korsijiet tiddependi ħafna fuq il-qasam ta’ studju, u hija determinata mill- Onor. Ministru għall-Edukazzjoni wara konsultazzjoni mal-Bord tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti. Lista ta' korsijiet Preskritti u ta' Priorita' Għolja tista' tiġi aċċessata minn din il-ħolqa:

https://education.gov.mt/en/studentsgrants/Documents/Documents_alice/Classification%20of%20Courses2020-2021.pdf


a.Korsijiet Ġenerali (inklużi korsijiet vokazzjonali / professjonali)

 

Studenti li qegħdin isegwu kors Ġenerali huma normalment intitolati għal dan li ġej:

 

(i) Rata fissa ta’ €91.75 pagabbli kull erba’ ġimgħat li jkopru attendenza bejn l-1 ta’ Ottubru 2021 u t-30 ta’ Ġunju 2022. Il-ħlasijiet isiru bejn Diċembru 2021 sa Awwissu 2022, għal total ta’ 10 stipendji.

 

(ii) Somma ta' €565.87 kull sena akkademika biex tkopri parzjalment spejjeż relatati ma' materjal u tagħmir edukattiv; (mhux applikabbli għal Istituzzjonijiet Post-Sekondarji)

 

(iii) Għotja ta' Darba ta' €465.87 pagabbli fl-ewwel sena tal-kors. (mhux applikabbli għal Istituzzjonijiet Post-Sekondarji).

 

b. Korsijiet Preskritti (inklużi korsijiet vokazzjonali / professjonali)

Studenti li qegħdin isegwu kors full-time preskritt fil-Livelli 5, 6 jew 7 tal-MQF għandhom jikkwalifikaw għall-għotjiet li ġejjin:

 

(i) Rata fissa ta’€160.55 pagabbli kull erba’ ġimgħat li jkopru attendenza bejn l-1 ta’ Ottubru 2021 u t-30 ta’ Ġunju 2022. Il-ħlasijiet isiru bejn Diċembru 2021 sa Awwissu 2022, għal total ta’ 10 stipendji.

 

(ii) Somma ta' €798.81 kull sena akkademika biex tkopri parzjalment spejjeż relatati ma' materjal u tagħmir edukattiv;

 

(iii) Għotja ta' Darba ta' €698.81 pagabbli fl-ewwel sena tal-kors

 

ċ. Korsijiet ta' Prijorità Għolja

Studenti li għadhom m’ottjenewx Baċellerat, u li, skont it-termini u l-kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolamenti tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti jingħataw għotja monetarja u li jkunu qed isegwu kors full-time definit bħala Prijorità Għolja Nazzjonali minn SMGB, jikkwalifikaw għall-għoti li ġej għat-tul tal-kors ta' studji tagħhom.

 

(i) Rata fissa ta' €322.07 pagabbli kull erba’ ġimgħat li jkopru attendenza bejn l-1 ta’ Ottubru 2021 u t-30 ta’ Ġunju 2022. Il-ħlasijiet isiru bejn Diċembru 2021 sa Awwissu 2022, għal total ta’ 10 stipendji.

 

(ii) Somma ta' €798.81 kull sena akkademika biex tkopri parzjalment spejjeż relatati ma' materjal u tagħmir edukattiv;

 

(iii) Għotja ta' Darba ta' €698.81 pagabbli fl-ewwel sena tal-kors.


​​​​​Regolamenti Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data - GDPR

B’konformita’ mar-Regolamenti Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR), l-Uffiċċju għall-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti fil-Florjana u l-Uffiċċju tal-Istipendji ġewwa l-Universita’ ta’ Malta u ġewwa l-MCAST Florjana ma jistgħux, għall-ebda raġuni, jipprovdu informazzjoni personali/riservata lil terzi persuni.

Informazzjoni personali/riservata tiġi ipprovduta biss jekk l-istudenti jibgħat ijmejl minn ġol-applikazzjoni stess, peresss li dan huwa kopert bil-protezzjoni tal-e-ID.

F’każ li terza persuna tikkomunika ma’ xi uffiċċju tal-istipendji, informazzjoni riservata tingħata lura biss lill-istudent konċernat.

.