Navigate Up
Sign In

Office of the Commissioner for Voluntary Organisations

  

 

 
 
 
 
  Mission and Purpose
 
The Office of the Commissioner for Voluntary Organisations was set up by the Voluntary Organisations Act 2007 with the task to strengthen the voluntary sector through various initiatives with the specific aim of promoting the work of VOs as well as encouraging their role as partners with the government in various initiatives. Cap. 23 of 2007 Voluntary Organisations Act came into force in November 2007 Prof. Kenneth Wain was the first Commissioner for Voluntary Organisations over the period 2007-2018. The second Commissioner for Voluntary Organisations was Dr. Anthony J. Abela Medici. He served the office in his position over the period 2018-2021.  The office of the Commissioner for Voluntary Organisations is now under the helm of Mr. Jesmond Saliba who was appointed as the Third Commissioner for Voluntary Organisations in 2021.
 
 
The ultimate mission of the Commissioner's office is to give more visibility to the voluntary sector as well as to guarantee transparency and accountability of the organisations that compose it in the carrying out of their important work. In view of this, the Office of the Commissioner is also the regulatory authority responsible for this sector with the aim of monitoring and supervising the activities of these organisations as well as supporting them.
 
 
 News​


Since November 2020, the Office of the Commissioner for Voluntary Organisations is falling within the Ministry for Inclusion and Social Wellbeing (MISW) and under the Parlamentary Secretary for Sports, Recreation and Voluntary Organisations.
AVVIZ IMPORTANTI
___________________________________​

Fondazzjonijiet u Assoċjazzjonijiet


Skond ir-Regolamenti fl-Avviżi Legali 375 u 376 tal-2017 rigward is Reġistru tas-


Sidien Benefiċjarji


Kull fondazzjoni u kull assoċjazzjoni qiegħda tiġi mitluba tosserva l-Leġislazzjoni

Sussidjarja 16.15 u 16.16 rispettivament, rigward r-Regolamenti dwar ir-Reġistru

tas-Sidien Benefiċjarji – Fondazzjonijiet (it-Tieni Skeda)(Kodiċi Ċivili) u r-

Regolamenti dwar ir-Reġistru tas-Sidien Benefiċjarji – Assoċjazzjonijiet (it-Tieni

Skeda)(Kodiċi Ċivili) billi tissottometti Form 1 li tinsab fuq il-paġna tal-web tar-

Reġistratur għall-Persuni Ġuridiċi https://identitymalta.com/legalpersons .

Dawn ir-Regolamenti japplikaw għal fondazzjonijiet KOLLHA u għal

Assoċjazzjonijiet KOLLHA, inklużi organizzazzjonijiet volontarji, reliġjużi, sportivi,

koperattivi u soċjetajiet ċivili u organizzazzjonijiet legali oħra li għandhom Statut, li

m’humiex eżentati mill-istess Regolamenti imsemija hawn taħt (ara (ii) iktar l-isfel),

KEMM JEKK HUMA RREĠISTRATI KIF UKOLL JEKK M’HUMIEX taħt

kwalunkwe liġi, u KEMM JEKK STABBILITI QABEL KIF UKOLL WARA L-1

TA’ JANNAR, 2018.

Addizzjonalment, ħlief għal dawk l-organizzazzonijiet li huma diġà reġistrati mar-

Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi, fir-Reġistru Pubbliku, Malta, għandu jiġi sottomess

ukoll lir-Reġistratur kopja awtentikata tal-aħħar Statut flimkien ma’ Form 1.

Scan ta’ Form 1 u ta’l-iStatut jistgħu jiġu sottomessi għal verifika permezz tal-posta

elettronika lil rochelle.magri@gov.mt u lil legalpersonsregister.info@gov.mt


Għandu jiġi nnutat kif ġej:


(i) Dawn ir-Regolamenti daħlu fis-seħħ mill-1 ta’ Jannar, 2018, sabiex

jimplimentaw id-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-

sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-

terroriżmu;

(ii) Dawn l-organizzazzjonijiet li ġejjin huma eżentati u m’huwiex meħtieġ illi

josservaw ir-Regolamenti: fondazzjonijiet imwaqqfa u kkontrollati mill-

Gvern ta’ Malta, fondazzjonijiet piji u dawk ekkleżjastiċi fil-forma ta’

fondazzjinijiet, legati taż-żwieġ, assoċjazzjonijiet ta’ persuni rreġistrati

taħt l-Att dwar il-Kumpaniji, assoċjazzjonijiet mwaqqfa taħt l-Att dwar

il-Condominia, trade unions u assoċjazzjonijiet ta’ min iħaddem.


(iii) Iżjed informazzjoni u l-formoli meħtieġa jinsabu fuq il-paġna tal-web tar-

Reġistratur għall-Persuni Ġuridiċi: https://identitymalta.com/legalpersons . Il-

Formola li għandha tiġi sottomessa hija Form 1 li tista’ titniżżel mis-sezzjoni

Application Forms li tinsab isfel nett tal-paġna.

(iv) Ir-Regolamenti msemmija f’dan l-avviż kif ukoll noti ta’ spjegazzjoni u l-

metodu ta’ sottomissjoni, huma wkoll disponibbli fuq il-paġna tal-web

https://identitymalta.com/legalpersons .

(v) Għal aktar informazzjoni, l-organizzazzjonijiet imsemmija hawn fuq huma

ġentilment mitluba jikkuntattjaw l-Uffiċċju tar-Reġistratur għall-Persuni

Ġuridiċi, ġewwa r-Reġistru Pubbliku ta’ Malta, Identity Malta, Evans Building

Level 1, Triq il-Merkanti, Valletta, fuq in-numri tat-telefon 25904108/9 jew

permezz ta’ email lil hilary.grech@gov.mt u lil rochelle.magri@gov.mt


Id-data tal-għeluq għas-sottomissjoni hija t-30 ta’


Ġunju, 2019


Pieni huma mposti fuq kull organizzazzjoni illi tonqos milli tosserva dawn ir-

Regolamenti.

Rigward bidliet li jseħħu wara s-sottomissjoni ta’ Form 1, għandha tiġi sottomessa

Form 2 fi żmien erbatax (14) il-ġurnata. hekk kif stipulat fir-Regolamenti. Pieni huma

mposti ukoll fin-nuqqas ta’ dan.
​​​ _____________________________________

Important Notice
___________________________________​

Attention ALL Foundations and ALL Associations

As per the Regulations in Legal Notices 375 and 376 of 2017

regarding the Register of Beneficial Owners


Foundations and Associations are required to comply with Subsidiary Legislation 16.15 and

16.16 respectively relative to the Civil Code (Second Schedule) (Register of Beneficial

Owners-Foundations) Regulations and to the Civil Code (Second Schedule) (Register of

Beneficial Owners-Associations) Regulations by submitting Form 1 which is available on the

webpage of the Registrar for Legal Persons https://identitymalta.com/legalpersons .

These Regulations apply to ALL foundations and ALL associations, including voluntary

organisations, religious organisations, sports organisations, cooperatives, civil partnerships and

other legal organisations which have a Statute, which are not exempted in the said Regulations

(see (ii) below), WHETHER REGISTERED OR NOT in terms of any law, and WHETHER

ESTABLISHED BEFORE OR AFTER 1 st January 2018.

Additionally, except in the case of those organisations which are already registered with the

Registrar for Legal Persons at the Public Registry, Malta, an authenticated copy of the latest

version of the Statute is to be submitted to the Registrar together with the completed Form 1.

A scan of Form 1 and of the Statute may be submitted for review by email to

rochelle.magri@gov.mt and to legalpersonsregister.info@gov.mt


Please Note as follows:


(i) The Regulations came into effect on 1 st January 2018 to implement Directive (EU)

2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money

laundering or terrorist financing;

(ii) The following organisations are exempted and are NOT required to comply: foundations

established and controlled by the Government of Malta, pious foundations and ecclesiastical

entities in the form of foundations, marriage legacies, associations of persons registered under

the Companies Act, associations under the Condominium Act, trade unions and employers’

associations.

(iii) Further information and the applicable Forms may be obtained from the webpage of the

Registrar for Legal Persons https://identitymalta.com/legalpersons . The form to be initially

submitted is Form 1 to be downloaded from the Application Forms at the end of the webpage;


(iv) The said Regulations on the Beneficial Owners of Foundations and Associations, the

Explanatory Notes and Method of Submission are also found on the said webpage

https://identitymalta.com/legalpersons .

(v) For further information, kindly contact the Office of the Registrar for Legal Persons, at

the Public Registry, Identity Malta, Evans Building Level 1, Merchants Street, Valletta, via

telephone on 25904108/9 or via email to hilary.grech@gov.mt and rochelle.magri@gov.mt


Deadline for submission is 30 th June, 2019


Non-compliance will entail the charging of penalties as per the said Regulations

Subsequent changes after the submission of Form 1 require the submission of Form 2 within

fourteen (14) days, as stipulated in the Regulations, on pain of penalties.​

 
​​​ _____________________________________

EXPRESSION OF INTEREST FOR OFFICE SPACE
___________________________________​

Ref. OCVO/EOI/01/2019

The Office of the Commissioner for Voluntary Organisations (OCVO) would like to receive offers for the leasing of Office Space. For further information click here​.
 
 
​​​ _____________________________________

PRESS RELEASE​

_____________________________________

Issued by the Commissioner For Voluntary Organisations

 

Dated: 27th March 2019                                       

Re: Mandatory Listing and Enrolment

It is being brought to the attention of the general public that Voluntary Organisations, as defined in article 2 of Chapter 492 of the Laws of Malta, are requested to enlist (if annual income is less than €5,000  or nothing at all) as stated in articles 12(A)(3) and 12(D)(1) of Chapter 492 of the Laws of Malta; or enrol (if annual income is more than €5,000) as stated in article 12(B)(1) of Chapter 492 of the Laws of Malta, with the Office of The Commissioner for Voluntary Organisations.

Any organisation which fails to do what is mentioned above by the 30th June 2019, shall be guilty of an offence and furthermore shall, notwithstanding the provisions of any other law, be disqualified from benefiting under any grant, sponsorship, any other financial aid from the Government or any governmental policy supporting voluntary organisations or from receiving or being the beneficiary of any exemptions, privileges or other entitlements supporting organisations under any law.

Furthermore, any Administrators who fail to enrol an organisation when such enrolment is mandatory or who fail to notify the Commissioner of the existence of the organisation shall, be guilty of an offence and shall be liable, on conviction, to a fine (multa) of not less than one hundred and twenty euro (€120) for every default, and a fine (multa) of eleven euro and sixty-five cents (€11.65) for every day such default continues.

 

Please visit http://www.voluntaryorganisations.gov.mt/ for further details

 

 
 
 
CONTACT INFORMATION:
 
Address
Office of the Commissioner
for Voluntary Organisations
Sqaq Sajjan, Triq Nazzjonali, Blata l-Bajda,
Hamrun
 
Google Location
 
 
Enrolment:
 
27440388
enrolment.cvo@gov.mt
 
Annual Returns & Accounts:
 
27440388
annualreturns.cvo@gov.mt
 
ICT Help Desk:
 
27440388
ict.cvo@gov.mt
 
Public Collections :
 
27440388
publiccollections.cvo@gov.mt
 
Charity Shops :
 
27440388
charityshops.cvo@gov.mt
 
Complaints
 
27440388
complaints.cvo@gov.mt
 
Freedom of Information
 
27440388
foi.cvo@gov.mt
 
Data Protection
 
27440388
dpo.cvo@gov.mt
 
-
Website
 
Opening Hours
Monday to Friday
(Excluding Public Holidays)
 
1st October : 15th June
08.15 : 12.15; 12.30 : 14.30
 
16th June : 30th September
08.15 : 12.15; 12.30 : 13.30